Algemene voorwaarden

 

Versie: maart 2024

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Yuri Derks, handelend onder de naam: Yuri Derks Fotografie.

Bij het boeken van één of meer van mijn diensten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Yuri Derks Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Gegevens fotograaf

Website: https://www.yuriderksfotografie.nl

Telefoon : +31 6 29249166

KvK : 73327530

BTW : NL001953489B19

 

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Yuri Derks Fotografie en een klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Auteursrecht foto’s 

  • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij Yuri Derks Fotografie;
  • Het is niet toegestaan foto’s van Yuri Derks Fotografie, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen;
  • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik;
  • Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur;
  • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf;
  • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor marketing doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken;
  • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij is de wens om te verwijzen naar de social media pagina of website van Yuri Derks Fotografie.

 

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn 1 maand geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

De datum voor de opdracht wordt definitief in de agenda gezet na ondertekening van de offerte. Als Yuri Derks Fotografie een andere opdracht op de genoemde datum krijgt voordat de offerte is getekend, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Er moet dan binnen 24 uur worden ondertekend om de genoemde datum nog te kunnen hanteren.

 

Toeslagen

Opdrachten op Nederlandse feestdagen krijgen een toeslag van 10% op de totaalprijs.

 

Locaties

Voor opdrachten op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de opdracht. Yuri Derks denkt en adviseert uiteraard graag mee. TIP: denk aan een alternatieve locatie voor bij slecht weer als op primaire locatie dan niet gefotografeerd wenst te worden.

Eventuele kosten voor de locatie worden betaald door de klant. Hier komen ook de parkeer en toegangskosten voor Yuri Derks bij. Rechten om te mogen fotograferen op de locatie worden geregeld door de klant zelf.

 

Aansprakelijkheid schade

Yuri Derks Fotografie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

Yuri Derks Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat er is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Yuri Derks Fotografie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een shoot op locatie.

Yuri Derks Fotografie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan hun worden geleverd.

Yuri Derks Fotografie is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.

Yuri Derks Fotografie is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot anders dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de shoot uitgevoerd in de studio of mogelijk verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de shoot plaats kan vinden.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een evenement.

In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

In het geval dat Yuri Derks Fotografie een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Yuri Derks Fotografie in rekening is gebracht.

Opdrachtgever vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Levering fotomateriaal

De selectie van alle gemaakte foto's wordt door Yuri Derks Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Yuri Derks bepaald. Hierin heeft de klant geen inspraak.

Foto`s kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is , uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Yuri Derks Fotografie is hier niet voor verantwoordelijk.

 

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden één jaar bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s. Foto's zijn in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

Betalingen

De betalingstermijn is 1 maand na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien het verschuldigde bedrag niet of niet volledig is voldaan binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 9,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 2 maanden na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan wordt de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor de klant.

 

Annulering of verplaatsen vanuit klant

Annuleringen en/of verplaatsen van afspraken zijn kosteloos 48 uur voor de afspraak. Daarna wordt er €30,- plus eventuele gemaakte reiskosten in rekening gebracht.

Vanwege weersomstandigheden kan de klant in overleg met de fotograaf de shoot 12 uur voor de afspraak nog verplaatsen, tenzij anders is afgesproken. De fotograaf kan er wel voor kiezen om hiervoor €10,- in rekening te brengen.

Gemaakte kosten door de klant via VakantieVeilingen.nl en/of Social Deal kunnen niet worden teruggevraagd.

 

Annulering en/of ziekte fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

  1. De fotograaf stelt een ander moment voor;
  2. De fotograaf stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend. Dit geldt niet voor geplande shoots vanuit VakantieVeilingen.nl en/of Social Deal;
  3. U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst. Dit geldt niet voor geplande shoots vanuit VakantieVeilingen.nl en/of Social Deal.